Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Tuyên truyên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tại Kế hoạch sô 47-KH/UBND ngày 13/01/2017 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2017, phòng Giáo dục vậ Đào tạo quận Băc Từ Liêm triên khai Kê hoạch Tuyên truyền thực hiện nếp sổng văn minh trong việc cưới, việc tang ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017
15/02/2017
Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
22/09/2011
Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
05/09/2011
Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC
Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
29/08/2011
Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
29/08/2011