Từ 07/06/2021 đến 13/06/2021

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 41