Từ Đến
Hiển thị :
Giấy mời Ngày giấy mời
Ngày khai giảng năm học mới là ngày Hội đưa trẻ đến trường của toàn dân, đánh dấu một mốc quan trọng của hoạt động giáo dục và đào tạo. Để tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới 2011 - 20
Ngay sau Hội nghị Tổng kết năm học năm học 2010-2011 và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Ngành, Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới tới các đơn vị, trường học thuộc địa bàn; Thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức học tập nhiệm vụ năm học mới tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
8/8/2011
Công văn số 5952/SGD&ĐT-KHTC về việc đề xuất các trường MN được trang bị đồ chơi ngoài trời năm 2010
Ngày 26/7/2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Công văn số 5952/SGD&ĐT-KHTC về việc đề xuất các trường MN được trang bị đồ chơi ngoài trời năm 2010 gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã. Nội dung cụ thể xin xem trong file gửi kèm.
11/11/2011