HƯỚNG DẪN TRƯỜNG XÉT DUYỆT – TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỌC SINH TUYỂN SINH QUA HỆ THỐNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022 (24/06/2021 15:8)

HƯỚNG DẪN TRƯỜNG XÉT DUYỆT – TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỌC SINH TUYỂN SINH QUA HỆ THỐNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022

HƯỚNG DẪN TRƯỜNG XÉT DUYỆT – TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỌC SINH TUYỂN SINH QUA HỆ THỐNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022

TẢI TẠI ĐÂY