Phát huy dân chủ tại trường học để giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao (14/01/2021 23:36)

Để triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, ngay từ đầu các năm học, nhà trường đã hệ thống, tập hợp lại các văn bản nhằm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Việc tổ chức, triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm được kiện toàn, bổ sung và điều chỉnh kịp thời.

Chi bộ nhà trường luôn nhận thức rõ việc xây dựng Quy chế dân chủ gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở và thực hiện những quy định của Luật Giáo dục theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường, bảo đảm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

Việc triển khai Quy chế dân chủ đã tạo nên bầu không khí mới mẻ, điều chỉnh hành động của các thành viên trong nhà trường; giúp người lao động được tôn trọng, thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm của bản thân; người lãnh đạo cũng không tùy tiện trong quản lý, điều hành. Từng thành viên tích cực tìm hiểu, tuyên truyền, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung thuộc Quy chế dân chủ, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.

Trong nhà trường cũng hình thành nét văn hóa đề cao sự tôn trọng, lắng nghe, trân trọng các ý kiến, sự sáng tạo, đổi mới. Môi trường làm việc đã giúp các thành viên phát huy tối đa năng lực để cống hiến, giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao.

Kết quả, tại Trường Mầm non Đông Ngạc B, công tác phát triển quy mô đào tạo liên tục tăng qua từng năm, những năm học gần đây, nhiều cô giáo của nhà trường đã đạt thành tích cao, được thành phố khen thưởng trong các hội thi, phòng trào của Thành phố, cũng như của Quận...

Lãnh đạo nhà trường đã nêu nhiều sáng kiến nhằm phát huy dân chủ trong nhà trường, qua đó xây dựng “trường học hạnh phúc”, thân thiện… Nhà trường đều đã nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. Từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Thủ đô Hà Nội trong năm 2020.

Nhấn mạnh chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong đó kỷ cương và trách nhiệm được đề cao, nhà trường luôn nâng cao nhận thức về vai trò của việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó, cần đặt nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực để tạo sự đồng thuận, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại; tăng cường xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa nhà trường và gia đình, hướng tới môi trường giáo dục toàn diện, “nhà trường hạnh phúc”;  thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.